Stadgar

 

STADGAR FÖR KFUK-KFUM ESKILSTUNA

FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 25 MARS 2010.

 

§ 1. ORGANISATION OCH ÄNDAMÅL.

   Mom 1.

KFUK-KFUM ESKILSTUNA är en förening i Eskilstuna kommun som

* dels har egen verksamhet inom vissa områden

* dels är en samverkansorganisation mellan juridiskt självständiga KFUK-KFUM sektioner.

 

Mom 2.

Föreningens huvudsakliga programverksamhet sker i sektionerna.

 

  Mom 3.

Inom föreningens ram samverkar sektionerna huvudsakligen omkring följande uppgifter:

a) synliggöra och medvetandegöra föreningens  mål och identitet för medlemmarna

b) befrämja nystart av arbetet i form av nya verksamheter/sektioner och/eller på nya platser i kommunen

c) vara kontaktorgan mot andra delar av KFUK-KFUM-rörelsen  nationellt och internationellt, andra organisationer, företag och myndigheter

d) förvalta gemensamma lokaler och egendom så att de blir till nytta för sektionerna och dess medlemmar

e) gemensam administration

f) vara arbetsgivare för anställd personal

g) befrämja samarbetet mellan sektionerna och medlemmarna

h) gemensamt marknadsföra KFUK-KFUM och dess aktiviteter

i) efter särskilt beslut bedriva aktiviteter som ej naturligt hänför sig till sektions arbetsområde

 

§ 2. ANSLUTNING OCH MÅL

Mom. 1

Föreningen är, antingen genom sektionerna eller direkt, ansluten till specialförbund och regionsförbund inom KFUK-KFUM och därigenom till KFUK-KFUM Sverige. Genom riksförbundet är föreningen ansluten till KFUKs världsförbund (the World YWCA) och till KFUMs världsförbund (The World Alliance of YMCAs).

 

Mom. 2

Föreningen verkar i överensstämmelse med KFUKs världsförbunds grundval: “Tro på Gud Fader allsmäktig, på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre och Frälsare och på den Helige Ande” och på KFUMs världsförbunds grundval: “De Kristliga Föreningar av Unga Män söker förena sådana unga män, som i Jesus Kristus ser sin Gud och Frälsare enligt den Heliga Skrift och som i tro och liv önskar vara Hans lärjungar och gemensamt verka för Hans rikes utbredande bland unga män.”

 

Mom. 3

Föreningen har till uppgift inom Eskilstuna kommun verka för rörelsens målsättning som är:

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande kristen ungdomsrörelse med en helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Vi vill

1. genom vår verksamhet inspirera till kristen tro

2. stimulera till personligt ansvarstagande i samhället

3. verka för kristen gemenskap och samverkan mellan olika religioner

4. verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle som är baserad på övertygelsen om människors lika värde

5. verka för internationell solidaritet och rättvisa

6. genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk

7. att ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

 

§ 3. MEDLEMSKAP OCH LEDARSKAP

Mom. 1.

Envar som informerats om föreningens målsättning och är villig att följa föreningens och sektionens bestämmelser blir medlem genom anmälan till sektionsstyrelse.

 

  Mom. 2.

Medlem eller sektion, som genom sitt uppförande skadar föreningens verksamhet eller anseende eller som inte följer gemensamt överenskomna bestämmelser och stadgar, kan av föreningsstyrelsen uteslutas ur föreningen sedan utredning i ärendet företagits och medlemmen resp. sektionen beretts tillfälle att yttra sig över denna. För sådan uteslutning fordras beslut med 2/3-dels majoritet.

 

Mom. 3.

Ledamot av föreningsstyrelsen och sektionsstyrelse skall ha förklarat sig redo att verka för rörelsens målsättning.

 

  Mom. 4.

Ingen får utestängas från medlemskap pga. härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.  Medlem förutsätts arbeta för föreningens målsättning.  

 

§ 4. REPRESENTANTSKAPSMÖTET/ÅRSMÖTET

  Mom. 1.

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapsmötet/årsmötet, som består av representanter från sektionerna. Sektion som INTE är en egen juridisk enhet har rätt att sända 3 ledamöter till årsmötet och sektion som ÄR en egen juridisk enhet har rätt att sända 2 ledamöter till årsmötet. Därtill har alla sektioner rätt att sända ytterligare en ledamot fr.o.m. sin 50:nde medlem och för varje nytt påbörjat 50-tal medlemmar. Som medlem räknas aktiv medlem (ej stödmedlem)  som betalt sin medlemsavgift under föregående år. – Styrelseledamöter har säte och stämma på årsmötet, men får ej rösta ifråga om ansvarsfrihet.

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast den 31 mars. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen anser detta påkallat eller då minst hälften av sektionerna skriftligt begär det till föreningsstyrelsen.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall utsändas till alla sektioner minst 8 veckor i förväg. Röstning med fullmakt från ej deltagande delegater må eörekomma. Vid extra årsmöte må beslut fattas

endast i sådana ärenden som upptagits på utsänd ärendelista. Handlingar (resultat- och balansräkning, budget, verksamhetsberättelse, valkommitténs förslag samt ev. motioner och motionssvar) till ordinarie årsmöte ska vara tillängligt för sektionsstyrelserna senast 4 veckor före mötet.

 

  Mom. 2.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, protokollssekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet

2. Röstlängden (skriftligt från resp. sektion om vem som är representanter)

3. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser

4. Revisorernas berättelse

5. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för dess  förvaltning under det närmast föregående kalenderåret

6. Val av föreningens ordförande och vice ordförande för ett år

7. Val av minst 4 st. ordinarie ledamöter till föreningsstyrelsen för två år, varvid hänsyn  skall tagas till föreningsmedlemmarnas fördelning i kön, åldersgrupper och verksamhetsformer/sektioner.  Valen ska ske så att ledamöterna går omlott så att styrelsen kan förnyas vartannat år.

8. Val av minst  två revisor för ett år varav den ena kan revidera verksamheten.

9. Val av två revisorssuppleanter för ett år.

10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år och motsvarande preliminärt för därpå följande år.

11. Beslut om medlemsavgift från sektionerna till föreningen (central administration) för nästkommande  kalenderår.

12. Ärenden framlagda av föreningsstyrelsen.

13. Till årsmötet ställda förslag, som sektion inlämnat  skriftligen till styrelsen minst 6 veckor före mötet

14. Val av valkommitté, varvid hänsyn skall tagas till  föreningsmedlemmarnas fördelning i kön, åldersgrupper och verksamhetsformer.

Val av ordförande, vice ordförande och föreningsstyrelseledamöter sker med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, vid val sker dock lottdragning.

 

§ 5. FÖRENINGSSTYRELSEN

Mom 1.

Föreningens angelägenheter handhas av en föreningsstyrelse som är utsedd och ansvarig inför årsmötet. Styrelsen består av föreningens ordförande, som tillika är styrelsens ordförande, vice ordförande och ytterligare minst 4 ledamöter. Därjämte har föreningens anställde föreningschef och en av personalens fack klubb utsedd representant, om sådan finns, säte i styrelsen, dock utan rösträtt.

 

Mom 2.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst 6 gånger per år och är beslutsmässig  då minst 3  röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig sekretare och kassaförvaltare.

Styrelsen utser inom sig vederbörliga firmatecknare.

Styrelsen kan också utse utskott vars befogenheter ska fastställas av styrelsen.

 

Mom 3.

Styrelsen åligger:

att leda föreningens verksamhet

att hålla god kontakt med verksamheten och sektionerna och vid behov adjungera representanter från

sektioner till mötena

att  operativt leda den verksamhet inom den centrala administrationen (CA) som inte naturligt tillhör sektions arbetsområde.

att förvalta föreningens egendom

att vid behov anställa föreningschef och annan personal

att uppta till behandling varje förslag som medlem eller sektion inlämnat skriftligt till styrelsen

att besluta om olika policys/riktlinjer i linje med målsättningen inom olika verksamhetsområden

att föra protokoll över sina sammanträden

att varje år senast en månad före årsmötet, tillhandahålla  revisorerna  föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret

att till ordinarie årsmöte avge skriftliga berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under det närmast föregående kalenderåret

 

Föreningsstyrelsen har inte rätt att lägga sig i juridiskt självständiga sektioners verksamhet mer än vad dessa stadgar föreskriver.

Föreningens räkenskaper förs av kassaförvaltaren  med  hjälp av ev. anställd personal och avslutas per kalenderår.

Styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom.

 

Mom 4.

I syfte att förbättra kommunikationen och demokratin inom föreningen skall föreningsstyrelsen kalla till föreningsråd minst 2 gånger per år. I föreningsrådet ingår föreningsstyrelsen samt minst en representant från respektive sektion. Även representanter från personalen kan ingå. Föreningsrådet äger ingen formell beslutsrätt, men dess önskemål skall väga tungt i styrelsens arbete. Föreningsrådet tar upp aktuella och angelägna frågor för föreningen. Alla medlemmar och sektioner kan föreslå ärenden att behandla. Kallelse utgår minst 2 veckor före.

 

§ 6. REVISORER

Föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som är utsedda av årsmötet. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge en skriftlig berättelse över sina granskningar av föreningens räkenskaper under det närmast föregående kalenderåret och avge förslag i frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen. Berättelsen överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

§ 7. VALKOMMITTÉ

Vid ordinarie årsmötet utses en valkommitté bestående av tre personer, varav en sammankallande, som utses av årsmötet. Valkommittén förbereder nästkommande årsmötes val av styrelse och revisorer genom att begära förslag på kandidater, att informera dessa om kraven på ledarskap och för årsmötet presentera föreslagna kandidater samt ge förord för så många ledamöter som skall väljas.

 

§ 8. SEKTIONER

Mom 1.

Sektioner, verksamhetsgrupper med speciell inriktning, kan bildas inom eller anslutas till föreningen efter beslut av föreningsstyrelsen.

Sektion kan antingen vara en egen juridisk enhet eller vara en del av KFUK-KFUM ESKILSTUNA. Sektionens juridiska status ska framgå av dess stadgar.

 

  Mom 2.

Föreningsstyrelsen skall godkänna sektionens stadgar.

I sektionens stadgar skall inskrivas KFUK-KFUMs målsättning, att sektionen samverkar inom föreningen KFUK-KFUM ESKILSTUNA  omkring arbetsuppgifter angivna i dessa stadgar § 1, att stadgarna skall godkännas av föreningsstyrelsen, att sektionens tillgångar skall tillfalla föreningen vid eventuell upplösning och att KFUK-KFUM ESKILSTUNA äger rätt att ta över förvaltningen om sektionen inte har haft någon verksamhet (aktiviteter eller styrelsemöten) under minst 12 månader.

I nytillkommande sektioners namn ska ingå KFUK-KFUM och i dess logotype ska KFUM-triangeln ingå.

 

Mom 3.

Sektionen skall vara ansluten till motsvarande befintligt specialförbund eller verksamhetsorgan inom KFUK-KFUM Sverige.

Medlemskap i sektionen innebär samtidigt medlemskap i föreningen.

 

Mom 4.

Sektionens styrelseprotokoll, kvartalsbokslut, årsbokslut, årsberättelse och revisionsberättelse ska regelbundet delges föreningsstyrelsen.

Sektionens räkenskaper granskas av en av föreningens revisorer jämte en revisor utsedd av sektionen. Beslut om ansvarsfrihet fattas av sektionens årsmöte eller, om sådant saknas, av föreningsstyrelsen.

 

Mom 5.

Då sektion vill starta nytt arbete, vända sig till myndigheter för att begära anslag, starta insamlingar,

anordna lotterier, starta understödsförening eller i övrigt uppträda för allmänheten i KFUK-KFUMs namn, skall detta ske efter samråd med föreningsstyrelsen.

 

§ 9. UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med 3/4-dels majoritet av två på varandra, med minst 6 månaders mellanrum, följande årsmöten, varav det ena ska vara det ordinarie.

Förslag om upplösning skall meddelas i kallelse till båda årsmötena och samtidigt i skrivelse till KFUK-KFUM Sverige. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till KFUK-KFUM Sverige till förmån för ny KFUK-KFUM verksamhet i Eskilstuna.

Skulle ingen ny förening bildas i Eskilstuna inom tio år, äger dock KFUK-KFUM Sverige att med full äganderätt förfoga över tillgångarna i fråga.

För föreningens uppgående i annan förening gäller samma bestämmelser som för upplösning

 

§ 10. STADGEÄNDRINGAR

Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom beslut med 2/3-majoritet av ordinarie årsmöte. Förslag om  stadgeändring skall meddelas i kallelsen till årsmötet.